POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78

Dịch vụ đề xuất miễn phí

cùng doanh thu từ quảng cáo

Trải nghiệm tăng PV và lợi nhuận với công nghệ đề xuất cá nhân hóa thời gian thực độc đáo của Dable.
Áp dụng dịch vụ đề xuất cá nhân hóa phức tạp nhất bằng cách chèn các tập lệnh đơn giản.
  • Text Hover

Đề xuất cá nhân hóa là gì?

Cá nhân hóa được hiểu là đưa ra đề xuất nội dung
tùy chỉnh bằng cách phân tích hành vi của người dùng. 
Dable hiển thị hơn 16 tỉ lượt đề xuất mỗi tháng
*Our service only supports blogs and websites.
Video platforms(such as youtube, dailymotion, etc) are not compatible with our service at this moment.

Thuật toán gợi ý của Dable

  • Text Hover

Tin tức cá nhân hóa

Phân tích mô hình đọc tin tức của khách truy cập, trích xuất sở thích và cung cấp tin tức được cá nhân hóa trong thời gian thực. 
  • Text Hover

Tin tức liên quan

Chúng tôi phân tích nội dung của tin tức cùng với nhật ký của người dùng và các thông tin liên quan được chọn trong thời gian thực.
  • Text Hover

Tin tức phổ biến

Cung cấp thông tin nổi bật nhất hiện nay.

Tại sao chọn công nghệ đề xuất của Dable?

Người dùng xem nhiều bài viết hơn.
Bằng cách tạo ra hơn 4 lần nhấp chuột trong cùng một khu vực so với các bài viết phổ biến trước đó, PV trên mỗi người trên các phương tiện truyền thông tăng lên. (PC 3 ~ 5%, Di động 7 ~ 10%)
Vòng đời của một bài viết trở nên dài hơn.
Thông qua gợi ý được cá nhân hóa của Dable, vòng đời của một bài viết trở nên dài hơn và mức tiêu thụ các bài viết trong một ngày tăng lên bằng cách cung cấp các bài viết mà người dùng có thể quan tâm mặc dù nó không được hiển thị nhiều. (15% ~ 47%)

Đối tác

Đối tác toàn cầu

Đối tác tiêu biểu

Thanh Niên


VIEW MORE

Saostar


VIEW MORE

Bongda


VIEW MORE

Quá trình

Thu thập nhật ký và cài đặt meta tag

Thu thập dữ liệu

Bàn giao các lệnh widget

Kết thúc hợp đồng